wurkje yn it museum

wurkje yn it museum

wurkje yn it museum

Mei Keramiekmuseum Princessehof foarmet it Fries Museum in organisaasje fan twa selsstannige musea. De organisaasje fan de beide musea bestiet út sawat 50 meiwurkers mei alles byinoar in omfang fan ûngefear 40 fte ferdield oer 5 ôfdielings. Fierder wurdt der wurke mei sa likernôch 150 frijwilligers.

wurkje yn it museum

Sjoch op de Nederlânske side foar alle fakatueres.

© Fries Museum - alle rjochten foarbehâlden disclaimer