kontakt

fragen, opmerkings of suggestjes
kontakt

kontakt

Ha jo fragen, opmerkings of suggestjes foar it Fries Museum? Dy binne fan herten wolkom. Wy fine it moai om fan jo te hearren.

besykadres

Fries Museum
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden

postadres

Fries Museum
Postbus 1239
8900 CE Leeuwarden

T: 058 255 55 00
F: 058 213 22 71
E: info@friesmuseum.nl

 

 

© Fries Museum - alle rjochten foarbehâlden disclaimer