eveneminten en ferhier

eveneminten en ferhier

eveneminten en ferhier

Stylfolle eveneminten mei in kultureel tintsje op de moaiste lokaasje fan Ljouwert. Fan in profesjonele presintaasje oant in lúks diner of in fergadering op in toplokaasje. Foar elk evenemint fine jo in geskikte seal yn it prachtige nije gebou fan it Fries Museum. Mei de keunst en skiednis fan Fryslân om jim hinne genietsje jo en jo gasten fan in persoanlike ûntfangst. 

Watfoar evenemint oft jo ek yn gedachten hawwe, mei-inoar meitsje wy der wat bysûnders fan. Wolle jo eefkes yn it museum sjen om ynspiraasje op te dwaan? Wy jouwe jo graach in rûnlieding. Nim kontakt mei ús op foar fragen, advys of in frijbliuwende kennismakking via evenementen@friesmuseum.nl of 058 255 55 00.

Sjoch foar alle mooglikheden op ús Nederlânske webside.

mooglikheden per evenemint (link nei nederlânske webside)

mooglikheden per romte (link nei nederlânske webside)

© Fries Museum - alle rjochten foarbehâlden disclaimer