emoji rebus

raad de tentoonstellingen
van het fries museum
emoji rebus

emoji rebus

Raad jij onze tentoonstellingen aan de hand van de emoji's?

 

1. ❄️❄️❄️
2. 👁👁💣
3. 👨‍🎨✈️
4. 👻🦵🏻
5. 👮🏻‍♂️👮‍♂️👮🏾‍♂️🕵🏻‍♂️➡️💃🏻⬅️👮🏻‍♂️👮🏼‍♂️
6. 🧶🧶🧶
7. 👎🏞️
8. 👨🏿‍🎨2️⃣❤
9. 🦌🚶🏻‍♂️
10. 🤑🚮
11. 👨‍👨‍👧‍👧⚔️

 

 

 

uǝƃuᴉʞᴉΛ ɾᴉM ˙ƖƖ
ᴉoozʇoɹ uɐʌ ʞɾᴉɹ ˙0Ɩ
uǝdoolǝpuᴉH ˙6
ǝʌol oʇ oǝN ˙8
dɐɥɔspuɐl uǝpɐlǝq ˙ㄥ
uǝᴉǝɹq ˙9
ᴉɹɐH ɐʇɐW ˙ϛ
qɯᴉ˥ ɯoʇuɐɥԀ ˙ㄣ
sᴉǝɹ do ɹǝɥɔsƎ ˙Ɛ
ƃolɹoo ʇǝɯ ƃoo uᴉ ƃoO ˙ᄅ
uǝzǝᴉɹℲ ˙Ɩ

© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer privacybeleid