wy fikingen

libbensstyl
19 oktober 2019 o/m 15 maart 2020
wy fikingen

wy fikingen

fan 19 oktober 2019 oant en mei 15 maart 2020

Fikingen wiene de piraten fan de Noardsee. Moardzjend, plonderjend en rôvjend makken se de Europeeske kusten ûnfeilich. Ek Frisia, it Nederlânske kustgebiet, waard teheistere troch Fikingen. De oanfallen begongen yn it jier 810, doe’t Deenske Fikingen Frisia oanfoelen mei in float fan mar leafst twahûndert skippen. De woeste Fikingen stoppen pas mei harren plonderings doe’t harren slachtoffers in flinke som sulver betellen. Mar yn de jierren dêrnei kamen se noch faak werom.

Wy Fikingen nimt dy mei nei de iuwen fan de mannich Fikingoanfallen yn Frisia. Untdekst hoe’t famyljes ferskuord waarden troch ûntfieringen, huzen platbaarnd waarden en doarpen fernield. Mar komst ek yn ’e kunde mei in oare kant fan de Fikingen.

Afbeelding skelet
Afbeelding skelet
Afbeelding zilver
Afbeelding zilver

handel

hannel

Tusken de oanfallen troch waard der nammentlik in soad hannel dreaun tusken de Nederlanners en de Fikingen. De Noardsee wie yn dy tiid de sneldyk fan Europa. Alles gong flugger oer wetter. De binnenlannen wiene sa min te gean dat immen fan de Hollânske kust earder yn Denemarken wie as yn Enschede. Sadwaande wie der in soad kontakt mei kustbewenners yn Skandinavië, Grut-Brittannië en Ierlân. Tusken dizze lannen waard dan ek in soad hannele en gebrûken útwiksele. Der wie sprake fan in dielde Noardseekultuer.

By dy kultuer hearre ek Fikingen. Fikingen binne nammentlik gjin folk, ‘op Fiking gean’ betsjut op rôftocht gean. Net allinnich Skandinaviërs wiene Fikingen, ek ynwenners fan frisia sleaten har oan by de Fikingen. Somtiden waarden se twongen nei in ûntfiering, mar faak gongen manlju, froulju en sels bern frijwillich mei op de gewelddiedige plondertochten. Yn Wy Fikingen ûntdekst hoefolle’t wy mienskiplik ha mei Fikingen.

skip

It Fries Museum hat de tekeningen fan it lytse oarlochsskip Skuldelev V ferwurven. De restanten fan dit Vikingskip befine har yn it Vikingeskib Museet yn Roskilde, Denemarken. Studinten fan de oplieding Maritime Technyk fan ROC Friese Poort bouden yn oparbeidzjen mei skipsbouwer Bein Brandsma in replika. It fyftjin meter lange skip is yn syn gehiel te sjen yn Wij Vikingen.

Nei de útstalling wurdt it skip farklear makke en fart der foar it earst sûnt iuwen wer in Vikingskip troch Fryslân.

De tentoonstelling Wy Fikingen wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, LF2028, Gemeente Leeuwarden, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis, Stichting St. Anthony Gasthuis, Vaderlandsch Fonds, Meindersma-Sybenga Stichting, Leeuwarder Ondernemerfonds, Stichting Siebolt Foundation, Directie der Oostersche Handel en Reederijen, Boelstra Olivier Stichting, Stichting Herbert Duintjer Fonds en de Vrienden van het Fries Museum.

© Fries Museum - alle rjochten foarbehâlden disclaimer