brûklienen

kolleksje
brûklienen

brûklienen

It Fries Museum lient objekten út oan oare ynstellings. Jierliks liene wy tusken de 300 en 400 objekten út yn binnen- en bûtenlân. Om út te meitsjen oft in brûklien mooglik is, sjogge wy nei de beskikberens en de kondysje fan it wurk. Fierder is it wichtich om te sjen oft en hoe’t wy it wurk ferfiere kinne. Jo moatte koartrinnende likegoed as langduorjende brûklienen op syn minst trije moannen yn it foar oanfreegje. Oan in oanfraach fan in brûklien wurde betingsten steld.

Video - Lenen
© Fries Museum - alle rechten voorbehouden disclaimer