provinsje fryslân

It Fries Museum wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân.

Kultuer ticht by de minsken bringe en minsken stimulearje mei te dwaan oan kulturele aktiviteiten op elk nivo. Dat wol it provinsjaal bestjoer fan Fryslân. It Fries Museum wurdt subsidiearre troch de Provinsje Fryslân. Mei it presintearjen fan keunst, kultuer en skiednis fan Frysân bringt it Fries Museum kultuer ticht by de minsken.

fryslan.frl