partikuliere freonen

It Fries Museum hat sûnt iennige tiid in freoneklup. Rom 600 partikulieren stypje dêrmei it museum en ûntfange privileezjes. Ek is der in saaklike freoneklup yn it libben roppen. 

Mei troch jo bydrage kinne wy oankeapen foar de kolleksjes dwaan, restauraasjes útfiere en útstallings en aktiviteiten organisearje. Wy kommunisearje hieltiten soarchfâldich wêr’t wy jo bydrage foar ynsette.

Wy jouwe jo as freon fan it Fries Museum fansels graach wat ekstra’s:

  • fergees tagong ta it museum
  • útnoeging foar iepening en aktiviteiten

wurd ek freon