gearwurkings partners

Op ferskate mêden wurket it Fries Museum gear mei eksterne partners. Dat giet fan gearwurking op ICT-gebiet mei Tresoar oant keunstpresintaasjes yn de eksporomte fan it sikehûs yn gearwurking mei it Medysk Sintrum Ljouwert en oerlis oer mande-programmearing mei it Filmhûs yn it nije museum.