slieker film

Yn it museumgebou sit ek it Sintrum foar Film yn Fryslân. Dat bestiet út Slieker Film en it Frysk Filmargyf. In unike kombinaasje fan keunst, kultuer, erfgoed én film ûnder ien dak!

Slieker Film hat twa moderne filmsealen mei elk 41 stuollen. Boppedat kin de teaterseal fan it Fries Museum tsjinje as filmseal mei 80 stuollen. 

Sjoch foar mear ynformaasje oer Slieker Film opwww.filminfriesland.nl.